Käyttöehdot ja yksityissuoja

yleiset toimitusEhdot

  • Myynnin yleiset toimitusehdot
  • TV-pelin toimintamallit ja käytännöt
  • elin-ikäinen hintatakuu
  • Yksityisyyden suoja/Tietosuojakäytäntö
  • Syntymäpäivä arvontojen säännöt ja käyttöehdot

Myynnin yleisettoimitusehdot


Määritelmät 

1. Tulkinta 

1.1.Tämän lausekkeen ehdot pätevät tämän dokumentin määrittelemissä säännöissä jaehdoissa; Yhtiö: Londur Oy, Ilmalankatu 2 C, 00240 Helsinki, y-tunnus: 2537355-9. 

Toimitus taulukko: Taulukko, jossamääritetään maakohtaiset toimitusajat, hinnastot ja  valinnanvaihtoehdot.  Toimitustaulukko on esillä nettisivuillammeja pidätämme oikeuden muuttaa niiden sisältöä ilman ennakkovaroitusta. EU:tarkoittaa Euroopan Unionia 

Force Majeure: määritelläänlausekkeessa 13. 

Tuotteet:asiakkaalle myytävät tuotteet, määritellään erikseen asiakkaan tekemässätilauksessa 

Tilaus:asiakkaan tilaamat tuotteet 

Tilausvahvistus:Määritellään lausekkeessa 2.6. 

Tilausaika: Seaikajakso joka alkaa asiakkaan tekemän tilauksen ajasta ja päättyy kun seuraavatilaus sulkeutuu.    

Tilaus aikataulukko: Taulukko jossa määritelläänmaakohtaiset tilausten lähetyksien Tilaus aikatulukko on esillä nettisivuillammeja pidätämme oikeuden muuttaa niiden sisältöä ilman ennakkovaroitusta. 

Tietosuojakäytäntö:Yhtiön tietosuojakäytäntö koskien kaikkia internetpohjaisia tietoja ja/taitilauksia. Kopio tietosuojakäytännöstä löytyy nettisivuiltamme. Sen saa myöspyydettäessä suoraan yritykseltä. 

Ehdot:Yleiset toimitusehdot määritellään tässä dokumentissa ja käytännöt koskienkäytösmalleja ja käytäntöjä Televisio lähetyksissä. Kopio tästätoimintamallista on löydettävissä nettisivuillamme ja se on saatavilla myöserillisellä pyynnöllä suoraan yritykseltämme. 

Me ja/tai meidän:näillä sanoilla tarkoitetaan tässä dokumentissa aina yritystä. 

Kirjoitus tai kirjoitettu:sisältää faksit ja sähköpostit. 

Asiakas/asiakkaan:henkilö joka tekee tilauksen. 

1.2  Otsikot eivät vaikuta terminologianmäärittämiseen. 

1.3  Tämän osion viittaukset"lausekkeeseen" viittaavat vastaavaan numeroituun lausekkeeseenyleisissä toimitusehdoissa. 

2. Myynnin perusta 

2.1 Myynti perustuu ja todentuuasiakkaan ja yrityksen välillä näillä ehdoilla, ja tehdyllä tilauksella. Tarkista,että ehtojen ja tilauksen kaikki yksityiskohdat ovat täydelliset ja paikkansapitävätennen kuin hyväksyt sopimuksen. Jos koet, että dokumenttien tiedoissa on puutetai virhe otathan meihin välittömästi yhteyttä. Kaikki ehtoihin ja tilauksiintapauskohtaisesti, virallisten työntekijöiden ja edustajien kanssa tehdytmuutokset ovat päteviä ainoastaan mikäli ne on tehty kirjallisesti. Yhtiö ottaavastuun vain sellaisista lausunnoista ja esityksistä jotka on tehtykirjallisina yhtiön virallisten työntekijöiden ja edustajien toimesta.Varmistathan, että olet lukenut ja sisäistänyt nämä ehdot ennen kuin teettilauksen. Ehdot ovat sitovia heti kun välillämme tehty sopimus on astunutvoimaan lausekkeen 2.5 mukaisesti.  

2.2Kaikki julkistamamme näytteet, piirrokset ja mainonta on tuotettu ainoastaanantamaan asiakkaalle ideaa myytävistä tuotteista. Erityisesti: -

2.2.1.Aina kun metallin paino tai karaatti ilmoitetaan, ne ilmoitetaankeskimääräisesti kaikista kyseisen tuotteen osista.

2.2.2.Kun tarjoamme erikokoisia sormuksia, painot ilmoitetaan keskimääräisinä  sormuksen koostumuksesta tai koostariippumatta

2.2.3.Kun tuote on käsin suunniteltu tai valmistettu, keskimääräinen paino/karaattivoi vaihdella suhteessa toiseen, vastaavaan tuotteeseen.

2.2.4.Koruteollisuudessa monet korukivet käsitellään erityisesti ulkonäön jakestävyyden parantamiseksi. Tämän tähden, asiakkaan on hyvä olettaa, ettäyritykseltämme ostetut kivet on aina käsitelty jollain tavalla. Tietoa erikorukivien tavallisimmista käsittelytavoista löydät nettisivuiltamme.

2.2.5.Vaikka pyrimme siihen, että kaikkien korukivien alkuperä on varmennettu, niinjoissain tapauksissa, kivien ollessa jo ennalta kiinnitettyjä, yrityksemme eivoi aina taata ilmoitetun alkuperän todenmukaisuutta. 

2.3.Jos mikään näistä yleisistä ehdoista on eriävä tilauksen omien ehtojen kanssaniin pitäydytään yleisissä ehdoissa. 

2.4.Tilaus on asiakkaan antama ehdotus pysyvästä sopimuksesta, jonka toteutumisessayrityksellä on ehdoton harkintavalta. 

2.5.Nämä yleiset ehdot ja sopimus astuvat voimaan asiakkaan ja yrityksen välilläheti kun olemme lähettäneet tilatut tuotteet asiakkaan ilmoittamaanosoitteeseen. Asiakaspalvelun nettisivujen kautta tekemä kuittaus asiakkaantekemästä tilauksesta ei ole yrityksen lopullinen hyväksyntä kaupasta. 

2.6.Yritys antaa jokaiselle tilaukselle tilausnumeron ja ilmoittaa sen asiakkaalletilausvahvistuksessa. Ilmoitathan tilausnumerosi kaikissa yhteydenotoissasikoskien tilaustasi. 

2.7.Yrityksellä on oikeus ajoittain uudistaa ja korjata yleisiä toimitusehtoja.Asiakas on aina  Yrityksen niidenkäytäntöjen ja ilmoittamien ehtojen alainen jotka ovat voimassa sopimuksentekohetkellä niin kuin kohdassa 2.5 mainitaan, ellei niitä kata jokin erillinenlaki, hallitus tai muu vastaava taho (missä tapauksessa nämä ehdot kattavatkaikki ostot jotka asiakas on yrityksen kanssa jo sopinut mutta joita yritys eiole vielä toimittanut). 

2.8.Kaikki Yrityksen tuottaman televisiolähetyksen takia tehdyt tilaukset ovatautomaattisesti Yrityksen TV-peli sääntöjen ja ehtojen alla.  

2.9.Nettisivujen käyttö on Yrityksen tietosuojakäytännön alaista ja käyttämällänettisivujamme asiakas hyväksyy yrityksen käytännön  ja takuuosion mukaisesti että kaikki asiakkaanyritykselle antama tieto on paikkaansa pitävää. 

2.10.Yrityksen ja asiakkaan välinen sopimus on sen maan lakien alla, jossa kauppa onalunperin tehty. 

3. Mainonta ja muu sisältö 

3.1.Kaikki tekstit, logot, kuvat, grafiikat, valokuvat, selostukset, piirrokset,data ja muu Yrityksen käyttämä tai tuottama materiaali mukaan lukien niidenvalikointi, kokoonpano ja hallinnointi on vastaisuudessa ilmaistu sanalla"sisältö". Yritys pidättää itsellään oikeuden lakkauttaa, korjata,poistaa, päivittää tai muuttaa kyseistä sisältöä ilman erillistä ilmoitustaasiakkaalle. 

3.2.Ellei asiasta toisin kirjallisesti sovita, sisältö on Yrityksen yksinomaisuuttaja on näin ollen suojattu tekijänoikeudella, tavaramerkillä, tai muuallakäytetyllä muulla palvelun suojauksella (service mark), ja muilla suojauksillamitä Yritys omistaa tai muut kolmannet osapuolet ovat antaneet yrityksenkäyttöön. Ellei asiasta sovita kirjallisesti toisin, asiakkaan oikeus sisällönkäyttämiseen rajoittuu ainoastaan asiakkaan Yritykseltä tehdyn ostotapahtumanyhteydessä olevaan henkilökohtaiseen, ei kaupalliseen käyttöön. 

3.3.Kaikki muu kuin yllämainittujen ehtojen sanelema tai Yrityksen erillisenäkirjallisena suostumuksena antama, asiakkaan tai asiakkaan muille osapuolilleantama sisällön käyttöoikeus on tiukasti kielletty. Kaikki luvaton sisällönkäyttö voi mahdollisesti rikkoa tekijänoikeuslakia, tavaramerkkilakia jayksityisyyttä ja julkisuutta koskevia lakeja sekä viestinnän asetuksia jasääntöjä.  

3.4.Mitään tässä asiakirjassa mainittua ei tule tulkita luvanvaraiseksi sisällöntai joko yrityksen tai sen kanssa yhteistyössä toimivan kolmannen osapuolenomistamien tavaramerkkien tai muualla käytetyllä muulla palvelun suojauksella(service mark) olevan näytetyn tai käyttöönotetun sisällön käyttöoikeudeksi.Yritys tulee puolustamaan palveluiden ja tuotteiden alaisia tekijänoikeuksiaanlain mukaisesti.  

3.5.Sisältö voi pitää sisällään virheitä, epätarkkuuksia, puutteita,  kirjoitusvirheitä tai vanhentunutta tietoa.Asiakkaan on ymmärrettävä että yritys tuottaa sisällön vain ja ainoastaantiedotustarkoitusta varten ja että kaikki sisällön mahdolliset virheet,epätarkkuudet tai puutteet eivät ole yritystä sitovia ellei niin ole erikseenilmoitettu. 

4.Sisällön vastuuvapauslauseke ja vastuunrajoitus. 

4.1.Yritys ei anna takuita tai lausuntoa koskien sisällön (oli kyseessä sittennettisivujen, mainonnan, julkaisujen tai muun sellaisen sisältö) tarkkuutta,kokonaisuutta tai paikkaansa pitävyyttä. Ilman edellä mainitun rajoittamistakaikki yrityksen tuottama/tarjoama sisältö on annettu asiakkaalle sellaisenaanilman minkäänlaisia ilmaistuja tai ymmärrettäväksi annettuja takuita.  "Sellaisenaan" ilmaistu Sisältö ontehty ehdottomaksi ehdoksi kun käsitellään minkään tyylistä liiketoimintaaYrityksen kanssa. 

4.2. Yritys, sen palveluntarjoajat taipalveluntarjoajien vastaavat johtajat tai työntekijät tai edustajat eivätmissään tapauksessa ole vastuuvelvollisia asiakkaalle tai asiakkaan kauttakolmannelle osapuolelle mistään epäsuorasta, suoraan johdannaisesta,sattumanvaraisesta erityisistä tai rangaistavista vahingonkorvauksista koskiensopimusta tai oikeudenloukkausta mukaan lukien laiminlyönneistä, koskiensisällön saatavuutta tai mahdollisia tuoton hävikkejä huolimatta siitä ettäyritys olisi saanut tietoa sellaisista, mahdollisista tapahtumista.

5. Tuotteet 

5.1 takaammetuotteiden toimituksen yhteydessä sen, että tuotteet ovat:

5.1.1vastaavia sisällöltään tuotteista ilmoitettujen kuvausten mukaisesti

5.1.2 laadultaan hyväksyttäviä

5.1.3käyttötarkoitukseltaan sopivia ilmoitettuihin käyttötarkoituksiin

5.1.4vapaita materiaalivirheistä aina muotoilusta työnlaatuun; ja

5.1.5että ne vastaavat kaikkia sen maan vaadittavia myyntiä koskevia lakisääteisiäsäädöksiä jossa tuotteiden osto on tapahtunut. 

5.2Tämä takuu on lisä ostajan yleisiin lakisääteisiin oikeuksiin koskien viallisiatuotteita tai niitä tuotteita jotka eivät vastaa näitä ehtoja. Lisätietojaostajan oikeuksista saat Kuluttajansuojaviranomaisilta tai muulta vastaavaltaSuomessa käytettävältä taholta joka käsittelee ostajan oikeuksia. 

5.3.Tämä takuu ei päde tuotteen käytöstä tai yleisestä kulutuksesta johtuviinvikoihin, sen tahalliseen rikkomiseen, sille tapahtuvaan vahinkoon tai ostajantai kolmannen tahon siihen kohdistuvaan väärinkäyttöön. Takuu ei myöskään päde,mikäli asiakas käyttää tuotetta tavalla jota yritys ei ole suositellut, tai josasiakas ei seuraa annettua ohjeistusta, tai jos tuotteeseen tehdään mitäänmuutoksia tai korjauksia ilman yritykseltä ennalta saatua kirjallista lupaa. 

5.4Yritys tekee kohtuudella kaikkensa, esim. tuotteen pakkaamisessa, jotta asiakassaa ostetun tavaran ehjänä perille. 

5.5Tämä takuu koskee myös mahdollisia toisella tuotteella korvattuja ostoja, jotkaannetaan siinä poikkeavassa tapauksessa että alkuperäisessä tavarassa on ollutjokin vika tai jos ne eivät ole vastanneet näitä ehtoja. 

6 Tuotteiden toimittaminen 

6.1Tietoa tavaran toimituksesta, sen ajoista, kustannuksista ja vaihtoehdoistalöydät sitä koskevasta taulukosta verkkosivuiltamme. 

6.2Emmetakaa toimitusajankohtaa. Toimituksen ajankohta ei ole olennainen sopimukselle.Yritys ei kanna mitään vastuuta mahdollisista vaateista, kuluista, vahingoistatai muusta asiakasta tai kolmatta osapuolta koskevista suorista tai epäsuoristaongelmista johtuen sovitun tai erikseen pyydetyn toimitusajan pitämättäjättämistä. 

6.3Asiakasta laskutetaan lähetyksestä kerran per tilaus huolimatta tilauksensisällöstä. Niin kuin alla mainitaan, jos tilaukseen lisätään tuotteita samantilausajan sisällä, laskutetaan lähetyksestä vain kerran. Moneen eriosoitteeseen tilatuista tuotteista laskutetaan lähetys aina osoitekohtaisesti.Jos asiakas tilaa saman päivän lähetyksen, niissä paikoissa missä tämä onmahdollista, niin näihin lähetyksiin ei ole mahdollista lisätä muita tuotteita. 

7. Vialliset tuotteet ja palautukset 

7.1 Jostuotteisiin tulee vika 30 päivän sisällä sen vastaanottamisesta, asiakkaalleannetaan valinnan mahdollisuus saada joko rahansa takaisin, tai jos mahdollistariippuen vapaana olevasta tuotemäärästä, vastaava tuote.

7.2Palautusta tehtäessä on täytettävä asianmukainen palautuslomake jonka voi jokoladata kotisivuiltamme, tai tarvittaessa voi ottaa yhteyttä asiakaspalveluummejonka yhteystiedot löytyvät tuotteen lähetyspapereista. 

7.3Yritys ei ole vastuussa niistä palautetuista tuotteista jotka katoavatpalautuksen yhteydessä, joten on tärkeää että asiakas tarkistaa ettäpalautustapa on vakuutettu. 

7.4Nämä ehdot koskevat kaikkia korjattuja tai korvattuja tuotteita jotka asiakassaa kauttamme. 

8. Omistuoikeus ja riskit 

8.1 Kaikkilähetetyt tuotteet ovat ostajan vastuulla lähetyshetkestä niiden asiakkaanilmoittamaan osoitteeseen jakeluun asti. 

8.2Tavaroiden omistusoikeus vaihtuu asiakkaalle vasta kun yritys on saanut täydenrahallisen korvauksen kaikista ostoon liittyvistä ilmoitetuista kuluista,mukaan luettuna lähetyskulut. 

9. Hinta ja maksaminen 

9.1Tuotteiden hinta on yrityksen oston hetkellä hyväksymä hinta. 

9.2 EU-maiden sisällä tapahtuvat lähetykset sisältävät mahdollisen ALV:n. EU-maidenulkopuolelle tapahtuviin lähetyksiin tai Yhdysvaltoihin asiakas voimahdollisesti joutua maksamaan tuontiveroa tai muita kustannuksia lähetyksensaapuessa ostomaahan. Kaikki tähän liittyvät kustannukset ovat asiakkaanvastuulla. 

9.3 Yrityksen ilmoittamat hinnat eivät sisällä kuljetuksesta koituvia kustannuksia,jotka lisätään tuotteen kokonaishintaan ostohetkellä. Toimituskulut ilmoitetaanerikseen tuotteen oston yhteydessä. 

9.4.EU-maiden ulkopuolelta tehtyihin luottokortti- tai muihin korttiostoksiin voidaan mahdollisesti lisätämaiden rajojen ylittämisestä koituvat palvelumaksut. Lisäksi ostossa voi ilmetämuita valuuttojen vaihdon yhteydessä tapahtuvia ylimääräisiä kuluja jakustannuksia. Nämä kustannukset, mukaan lukien muut mahdolliset kustannuksetjotka ovat liitännäisiä muihin maksutapoihin, ovat ulkopuolella yrityksenvastuualueen, ja asiakkaan pitää maksaa ne suoraan kortin antajataholle. 

10. 30 päivän ehdoton palautusoikeus 

10.1 Kun asiakas ostaa yritykseltä tuotteen, asiakas on oikeutettu 30 päivänehdottomaan palautusoikeuteen. Palautusoikeus alkaa siitä päivästä kun tuote ontoimitettu asiakkaalle. Jos asiakas on mistä tahansa syystä tyytymätöntuotteeseen, sen voi palauttaa täyttämällä nettisivujen kautta saatavapalautelomake ja lähettämällä tuote takaisin yritykselle. Asiakas saapalautetusta tuotteesta takaisin täyden ostosumman. 

10.2Jotta asiakas voi hyödyntää tätä takuuta, hänen on varmistettava, että ostettutavara on palautettu yritykselle uutena, eli:

10.2.1.Asiakas ei saa poistaa tavaraan liitettyä tunnistuslappua;

10.2.2.Korvakoruissa ja muissa lävistystä käyttävissä koruissa on huolehdittava ettähygieniasuoja jää korussa ehjänä paikoilleen

10.2.3.Tuotetta ei saa millään lailla muuttaa tai muunnella, esimerkiksi, takuu eikoske sellaisia sormuksia joiden kokoa on muutettu.

10.2.4.Tuotteet on palautettava niiden alkuperäispakkauksissa niin että aitoustodistuson pakkauksen mukana (jos se on tullut lähetyksessä alunperin asiakkaalle).

10.2.5. Asiakkaan on huolehdittava siitä, että tuotetta suojaava pakkaus on riittäväsuoja tuotteiden lähetyksen ajaksi. 

10.3.Asiakkaan ei tarvitse olla yhteydessä yritykseen ennen tavaran palauttamista.Tavaraa palautettaessa tulee vain täyttää nettisivuilta saatava lomake javarmistaa että palautusmetodi on vakuutettu. 

10.4. Mikäli palautettu tuote saapuu meille uuden veroisena, prosessoimme hyvityksen30 päivän sisällä siitä kun tuote on saapunut varastollemme. 

10.5. Yritys ei hyvitä alkuperäisiä tai palautuksesta koituneita lähetyskuluja.  

11. Kaupan peruutusoikeus 

11.1. EU:n sisäisissä lähetyksissä asiakkaalla on oikeus kaupan perumiseen 14 päivänsisällä sopimuksen tekemisestä. Peruutusoikeus perustuu kuluttajasuojalakiin.Kaupan peruuttaminen pitää suorittaa kirjallisesti ja sen oikeus päättyy 14päivän kuluttua siitä kun asiakas on saanut ostamansa tuotteen haltuunsa. 

11.2. Kaupan peruuntuessa, asiakas saa takaisin täyden ostosumman 30 päivän sisälläkaupan peruuntumisesta. 

11.3. Asiakkaan on palautettava omaskustanteisesti yritykselle ostamansa tuotteet 21päivän sisään ostotapahtumasta. Tuotteiden on oltava uudenveroisiaalkuperäispakkauksissaan. 

12. Vastuun rajoittaminen 

12.1 Kuten kohdissa 12.1, 12.2 ja 12.3 mainitaan, jos kumpikaan osapuoli ei noudatanäitä ehtoja, kumpikaan osapuoli ei ole tällöin vastuussa toiselle sen tähdenkoituvista kuluista. Poikkeuksena pidetään sellaisia kuluja joiden ennalta arvattavuuson taattu nimenomaan näiden ehtojen noudattamatta jättämisen takia. Ehdot ovatvoimassa heti sopimuksen solmimisen hetkestä alkaen.

12.2.Kuten kohdassa 12.3, kumpikaan sopimuksen osapuolista ei ole vastuussa toiselleosapuolelle koituvista kuluista näiden ehtojen mukaisesti:

12.2.1.Palkan tai tulojen menetys

12.2.2.Voiton menetys

12.2.3.Liiketoiminnan menetys

12.2.4.Ennakoitujen säästöjen menetys

12.2.5.Datan menetys

12.2.6.ajan menetys tai

12.2.7.sen johdannainen menetys.

Kuitenkin,12.2. kohta ehdoissa ei estä korvausvaatimuksia koskien ennakoituja, omaisuuttakoskevia menetyksiä tai vahinkoja.  

12.3.Mikään osa näitä ehtoja ei estä tai ehkäise yrityksen vastuuta

12.3.1.kuolemantuottamisesta tai henkilövahingoista jotka johtuvat suorannaisestiyrityksen huolimattomuudesta.

12.3.2.kavallus tai tahallinen harhaanjohtaminen

12.3.3.Minkään kohdan 12 tai Sale of Goods Act:in 1979 tai kohdan 2 Supply of Goodsand Services Act:in 1982 kohtia vastaan tehdyt rikkomukset, tai

12.3.4.Vialliset tuotteet kuten mainittu Consumer Protection Actissa 1987 tai

12.3.5.Minkään muun asian kohdalla jonka rikkominen Yrityksen puolelta voidaan todetatahallisesti lainvastaiseksi. 

13 yrityksen kontrollin ulkopuolellaolevat asiat 

13.1. Yritysei ole millään tavalla vastuussa sellaisista suorituksista, suorituksenmyöhästymisistä tai mistään muistakaan näissä ehdoissa mainituistavastuukohdista joiden kohdalla voidaan todeta aiheuttajaksi yrityksensuoranaisen kontorollin ulkopuoliset asiat (Force Majeure Event). 

13.2.Force Majeure event / tapahtuma sisältää kaikki sellaiset toiminnat,tapahtumat, tapahtumattomuudet, puutteet tai vahingot jotka ovat ulkopuolellaYrityksen kohtuullisen kontrollin. Nämä tapahtumat sisältävät erityisesti(kuitenkaan poissulkematta), seuraavat asiat:

13.2.1.Lakot, työsulut tai muut tehtaisiin liittyvät toiminnot

13.2.2.Siviili toimenpiteet, mellakat, tunkeutumiset, terroristihyökkäykset, tai senuhat, sodat (julistetut ja julistamattomat) tai sodan uhat ja niihin liittyvätvalmistelut.

Maanjäristykset,maan vajoamiset, epidemiat tai muut luonnonkatastrofit.

13.2.4.Rautaeiden, laivojen, lentokoneiden, moottoriajoneuvojen tai muiden yksityistentai julkisten kulkuvälineiden  käyttöjenestot,

13.2.5.Yksityisten tai julkisten puhelinyhteyksien käyttöestot

13.2.6.Minkään valtion rajoittavat säädökset, lait ja määräykset tai

13.2.7.Pandemiat tai epidemiat

13.3.Yrityksen vastuu näiden ehtojen mukaisesti on katkolla kun kyseessä oleva ForceMajeure tapahtumiin kuuluva tilanne jatkuu. Yrityksellä on jatkoaika kaikkiinnäissä ehdoissa mainituihin kohtiin ylläolevian tilanteiden tapahtumien ajan.Yritys tekee kaikkensa omien voimavarojensa mukaisesti jotta Force Majeuretapahtuma saadaan joko päättymään mahdollisimman pikaisesti tai yritys pyrkiiomien voimavarojensa rajoitteiden sisällä tuottamaan lupaamansa jotain muutatietä. 

14. Huomiot 

14.1.Asiakkaan on tuotava asiansa yrityksen tietoon kirjallisesti, lähetettynämaksetussa kirjekuoressa osoitteeseen EzoTV Ltd. (Hungary, 1012 Budapest,Márvány u. 17). Yritys voi mahdollisesti vastata asiakkaalle joko siihensähköposti- tai postiosoitteeseen jonka asiakas on tuonut yrityksen tietoontilauksen yhteydessä. Asiakkaalle annettu vastaus on virallisesti otettuhuomioon kolmen päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai 24 tuntia siitä kunyritys on vastannut asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen. Yrityksenpuolelta asiakkaalle vastaamisen todisteeksi riittää todiste siitä, ettävastauskirjeen osoite oli asiakkaan antama, kirje on leimattu ja että se onannettu viralliseen postitoimistoon ja sähköpostin yhteydessä se, että sähköpostinvastaanottajatahona on todetusti juuri asiakkaan antama sähköpostiosoite. 

15. Korvaukset 

15.1.Asiakas hyväksyy puolustamaan, korvaamaan ja pitämään syyttömänä yritystä jasen kumppaneita, työntekijöitä, johtajia ja agentteja kaikista vaateista,menetyksistä, vahingoista, veloista, jopa asianajajan kuluista, koskien juuriasiakkaan näiden ehtojen rikkomisesta, riippuen siitä että nämä korvaukseteivät koske sellaisia vaateita, menetyksiä, vahinkoja, velkoja jotka ovatsuoraan johdannaisia yrityksen omista laiminlyönneistä. Tämä korvauksia koskevaosio on käypä huolimatta siitä onko asiakkaan tilaus jo täytetty tai peruttu. 

16Yleistä 

16.1Mikäli mikään oikeustaho tai muu vastaava virasto päättää että mikään osa näitäehtoja ei ole pätevä, laillinen tai täyttöönpanokelvollinen, se nimenomainenehdon osa on, irroitettava muista ehdoista, mitkä ovat itse voimassa niihinkohtiin asti minkä laki sallii. 

16.2. jos yritys epäonnistuu missäänkohdin näiden ehtojen ollessa voimassa vaatimaan asiakkaalta täyttä ehtojennoudattamista, tai jos yritys ei itse vaadi ehtojen täyttämistä, se ei tarkoitaettä yritys luopuu ehtojen käyttöoikeuksistaan tai että asiakkaan ei tarvitsenoudattaa ehtoja. Mikään yrityksen antama myönnytys ehtoihin asiakkaalle ei olelainvoimainen ellei yritys ole antanut vapautusta ehdoista asiakkaallekirjallisesti. 

16.3. Mikään näistä ehdoista jaolosuhteista ei vähennä asiakkaan oikeuksia kuluttajana koskien viallisia taiväärin esitettyjä tuotteita. Lisätietoa ostajan oikeuksista saa Suomessakuluttajasuojaviranomaisilta tai vastaavalta viralliselta taholta.
TV-pelintoimintamallit ja käytännöt
 

 Tv-peleistä 

Esitämme tv-kanavillamme, nettisivuillamme ja ladattavillaapplikaatioillamme tuote-esittelysarjoja suorana videosyötteenä (tv-pelinä).Tv-pelien muoto voi muuttua, mutta yleensä ne sisältävät hinnan, joka voilaskea ja muuttuvan saatavilla olevien tuotteiden määrän. 

Tuotemäärä 

Pelistä riippuen, esiteltyjen ostettavien tuotteiden määrälopullisella hinnalla vaihtelee. Jossain vaiheessa peliä saatamme näyttääruudulla viitteen siitä, kuinka monta mahdollisuutta kyseisessä pelissä onjäljellä tuotteen ostamiselle. Tämä viittaa siihen, kuinka monta kappalettakyseistä tuotetta aiomme myydä meneillään olevassa pelissä. Se ei välttämättäedusta tuotteiden kokonaismäärää varastossa (varastomäärä) sinä hetkenä(tarkoittaen, että tuotteita saattaa olla enemmän saatavilla kuin “Tässä esittelyssäjäljellä” antaa ymmärtää.) Meillä ei ole velvollisuutta myydä jäljellä olevaatuotemäärää; toisaalta voimme ennalta arvioitua suuremman kysynnän perusteellamyydä tätä määrää enemmän jos varastossamme on ennalta kohdentamattomiatuotteita. 

Lähtöhinta (hinta joka vähenee) 

On muistettava että lähtöhinta tv-peleissä on ainoastaanvalitsemamme hinta, joka aloittaa tv-pelin, eikä välttämättä edustamarkkina-arvoa, ehdotettua myyntihintaa tai muuten yleisesti käytettyä taihyväksyttyä tuotteiden myyntihintaa. Hinnat määräytyvät yleisten myynnintoimitusehtojen mukaan. 

Laskevat hinnat 

Kun tv-peli alkaa, esitellyn tuotteen hinta voi alkaa laskea jasitä voidaan tietyin väliajoin pienentää siihen saakka kunnes me täydessäharkintavallassamme päätämme siirtyä seuraavaan tuotteeseen. Voimme siirtyäseuraavaan tuotteeseen ennen kuin kaikki, tai mitään, tuotemäärästä onkohdennettu asiakkaille. Siirtyessämme seuraavaan tuotteeseen, edeltävä pelivoi pysyä auki kunnes se lopetetaan (katso alla) ja asiakkaat voivat jatkaatuotteen ostamista loppuhinnalla jos tarvittava määrä on vielä saatavillakohdennettavaksi. 

Ostopyynnön tekeminen 

Nähdessäsi tuotteen, josta haluaisit tehdä ostopyynnön, voitasettaa pyyntösi kun se saavuttaa hinnan jonka olet valmis maksamaan.Asettaessasi ostopyyntösi sovit, että olet kykenevä ja aiot ostaa tuotteen(t)josta teit pyynnön loppuhinnalla (joka voi tai ei olla alhaisempi kuin summajonka asetit) – jos hyväksymme tarjouksesi. 

Tuotteiden kohdentaminen 

Tehtyäsi ostopyynnön tuote kohdennetaan sinulle joko lunastettuasitilauksesi tai kun olet onnistuneesti antanut tilauksen tuotteestaasiakaspalveluun. Kun tuote on kohdennettu sinulle, olet varannut tuotteenostettavaksesi ja olet sopinut ostavasi kyseisen tuotteen – peruutus- ja palautuskäytäntöjemmepuitteissa. Jos päätät, ettet lunasta tuotetta heti, voit menettää sen toisilletarjoajille jos kysyntä ylittää varastossa olevien tuotteiden määrän. Jostuotteita on tarvittava määrä saatavilla, tuote säilyy ostoskorissasiloppuhinnalla.  

Pelimäärän vähentäminen 

Tv-pelin ollessa käynnissä tuottaja tekee parhaansa varmistaakseen,että jäljellä oleva tuotemäärä kuvastaa sitä, kuinka monta mahdollisuuttakatsojilla on vielä tehdä ostopyyntöjä tuotemäärän tuotteista.  Näin toimiessaan he käyttävät kaikkeasaatavilla olevaa tietoa hyödykseen, sekä sen hetkisiä, että aiempia nettisivu-ja puhelin aktiviteetteja. Monista syistä johtuen jäljellä oleva tuotemäärä eiaina kuvasta tarkasti todellisuudessa jäljellä olevaa tuotemäärää ja siksi sitätulee käsitellä kuin se olisi viitteellinen. Soittaja voi esimerkiksi katkaistapuhelun ennen puhumista asiakaspalvelumme kanssa, tai hän voi ostaa useampiatuotteita. Tuottajamme on koulutettu käyttämään kokemustaan tekemään ruudunmäärästä mahdollisimman paikkansapitävä, mutta ottamalla osaa tv-peliin,asiakas hyväksyy, että ruudulla esitetty tuotemäärä on viitteellinen. 

Loppuhinta 

Loppuhinta on viimeinen (ja alhaisin) hinta jonka näytämme ennen kuinkyseinen tuote poistuu ruudusta / esittelystä. Riippumatta ostopyynnönaikaisesta hinnasta, ostaja maksaa aina saman alhaisen loppuhinnan kuin kaikkimuutkin onnistuneen  ostopyynnön tehneet asiakkaat,jos tuote on hänelle onnistuneesti kohdennettu. 

Myöhäiset ostopyynnöt 

Jos puhelinsoitto vastaanotetaan tv-pelin lopettamisen jälkeen,ostopyynnön tekijällä ei ole oikeutta ostaa tuotetta loppuhinnalla. Jos jokukohdennetuista tuotteista perutaan ostajien puolelta, meillä on oikeus (muttaemme ole velvollisia) ottaa yhteys pyynnön tekijöihin jotka jäivät ilmantuotetta pelin päätyttyä tarjotaksemme heille tuotetta loppuhinnalla. 

Yksityisyyskäytäntö 

Tämä nettisivusto on EsoTv Ltd.:n käyttämä ja hallinnoima. Tämäyksityisyyskäytäntö selittää kuinka käytämme ja suojaamme  henkilötietosi.  Annat hyväksyntäsi tälleyksityisyyskäytännölle käyttämällä sivustoamme. Jos sinulla on kysyttävääyksityisyyskäytännöstä tai sivustosta, ota yhteyttä meihin. 

Laajuus

Tämä yksityisyyskäytäntö kuvaa kuinka käsittelemmehenkilötietojasi sivustollamme oleviin palveluihin. Käyttäessäsi tätä sivustoatai rekisteröitymällä asiakkaaksi, hyväksyt tämän yksityisyyskäytännön ehdot janiin tehdessäsi ilmaiset hyväksyntäsi kokoelmallemme, varastollemme,henkilötietojesi käytölle ja tiedonannolle kuten kuvailtu tässä yksityisyyskäytännössä.

Kokoelma

Voit selailla sivustoamme kertomatta kuka olet tai paljastamattamitään henkilökohtaisia tietoja itsestäsi. Annettuasi meille henkilötietosi, etole enää meille nimetön. Jos päätät luovuttaa meille henkilötietosi, annathyväksyntäsi näiden tietojen siirtämiseen ja tallentamiseen Unkarissa olevilleservereillemme. Arkaluontoista tietoa tallennettaessa se pidetään kryptatussamuodossa, jota voi lukea pelkästään ohjelmilla, jotka on suojattu salasanallaja määritellyillä pääsysijainneilla.

Voimme kerätä ja tallentaa seuraavia henkilötietoja:

-         sähköpostiosoite, osoitetiedot;

-         luotto-/pankkikorttitiedot

-         sivustolla toimiessasi suorittamasi rahansiirrot – kutenostopyyntöjen tekeminen, ostaminen ja sisältö jonka luot tai joka liittyytiliisi;

-         toimitus, laskutus ja muu tuotetta ostaessasi taivastaanottaessasi antamasi tieto

-         yhteisökeskustelut, chatit, riitapäätökset, sivustolla tehtyyhteydenpito ja meille lähetetyt yhteydenotot;

-         tietokoneelle kirjautumistiedot, sivuilla käynti –tilastot, sivullemeno- ja poistumisliikenne ja mainostiedot; ja

-         muut tiedot, sisältäen IP-osoitteesi, selaimen,käyttöjärjestelmän, domain-nimen ja –ajan ja muut tavallisetnettiinkirjautumistiedot.

Jäsenyystiedot

Voit rekisteröityä jäseneksi maksutta ja ilman velvollisuuksia.Rekisteröityäksesi sinun tulee antaa sähköpostiosoite ja salasana(Jäsenyystiedot). Tullessasi jäseneksi annamme sinulle asiakasnumeron jatallennamme jäsenyyden alkamispäivämäärän. Jäsenyyskaavakkeessamme voit valitahaluatko vastaanottaa uutiskirjeitä joita mahdollisesti lähetämme. Jos etliittyessäsi kiellä uutiskirjeiden lähettämistä, lähetämme sinulle kirjeet sitämukaa kun ne luodaan. Jokaisessa uutiskirjeessä sinulle annetaan mahdollisuuskieltää uutiskirjeet vastaisuudessa. Tämä annetaan tiedoksi toiminta- jamarkkinointihenkilökunnallemme. Huomaa, että kaikki sivustolla tekemäsitoiminnot liitetään asiakasnumeroosi.

Yhteystiedot

Aloittaessasi kauppatoiminnon tarvitsemme jäsenyystietojen lisäksijoitain yhteystietoja. Tämä tarkoittaa, että jäsenrekisterisi sisältää nimesi,osoitteesi ja puhelinnumerosi.

Toimitustiedot

Jotta tuotteet voidaan toimittaa, tarvitsemme toimitustiedot;toimitusnimen, -osoitteen ja puhelinnumeron. Tämä tieto voidaan jakaakäyttämämme lähettiyrityksen kanssa.

Luotto-/pankkikorttitiedot

Maksettaessa tuotteita tai palveluita luottokortilla, tarvitsemmeluottokorttinumeron, voimassaoloajan, korttityypin (MasterCard, Visa, jne),kortin omistajan nimen ja kortin varmennuskoodin. Nämä tiedot tallennetaansuoraan sivulle, jota hoitaa luottokorttimaksukäsittelyn järjestäjämme, PCI DSSLevel 1 varmennetulla laitteistolla, joka tallentaa nämä tiedot kryptattuunmuotoon ja antaa meille  ‘merkin’ jonkatalletamme ja jota käytämme viitatessamme korttiin rahansiirtotilanteessa. Heantavat meille myös kuusi ensimmäistä ja neljä viimeistä numeroakortinnumerosta, kortin omistajan nimen ja voimassaoloajan jotka tallennammehelpottaaksemme valintaasi kun päätät millä kortilla haluat maksaa tulevissaostoissasi. Emme tallenna luottokorttinumeroasi kokonaisuudessaan missäänvaiheessa. ‘Merkki’-käytännöstämme johtuen, korttitietoja ei ole tarpeellistaantaa toimintohenkilökuntamme saataville eikä kukaan henkilökunnastamme voisaada luottokorttitietoja kokonaisuudessaan.

Tilaustiedot

Kun teet tilauksen, tallennamme, minkätyyppisen(t) tuotteen(t)ostit, sen määrän, hintatiedot ja toimituskustannukset. Analyysia varten otammetalteen myös tilausajankohdan ja tuotteen lähetysajankohdan. Nämä tiedotsaattavat olla esillä yhteenvedossa, jossain muodossa joillekinyhteistyökumppaneillemme analyysia varten tai tekijänoikeusmaksuja maksaessaja/tai kyseisten tuotteiden toimituslisensseissä. Tilauksen tekemisen lopussasaatamme pyytää sinua antamaan joitain yksinkertaisia markkinointitietojaauttamaan toimintamme kehittämisessä. Voit halutessasi päättää, ettet annanäitä tietoja.

Käyttö

Päätavoitteemme henkilökohtaisten tietojen keräämisessä on tarjotasinulle luotto- tai pankkikorttia maksuvälineenä käyttäessäsi mahdollisimmanturvallinen, sujuva, tehokas ja räätälöity kokemus. Hyväksyt, että saammekäyttää tietojasi:

-         tarjotaksemme pyytämäsi palvelut ja asiakastuki;

-         ratkaistaksemme erimielisyyksiä, kerätäksemme maksuja jaratkoaksemme ongelmia

-         ennaltaehkäistäksemme mahdollisesti kiellettyjä tai laittomiatoimintoja ja toimeenpannaksemme myynnin ykleisiä toimitusehtojamme jakäytäntöjämme;

 

Jos olet valinnut niin:

-         muuttaksemme, mitataksemme ja parantaaksemme palvelujamme jasivuston sisältöä ja ulkoasua;

-         kertoaksemme kohdennetusta markkinoinnistamme,palvelupäivityksistämme ja myynninedistämistarjouksistamme perustuenyhteydenpitomieltymyksiisi; ja

-         verrataksemme tietojen oikeellisuutta ja varmistaaksemme senkolmannen osapuolen kanssa

Tietojesi luovuttaminen

Saatamme luovuttaa henkilökohtaisia tietoja täyttäessämmelaillisia vaatimuksia, toteuttaessamme käytänteitämme, reagoidessammeväitteisiin, että luettelo tai muu sisältö loukkaa toisten oikeuksia, taisuojellaksemme kenen tahansa oikeuksia, omaisuutta tai turvallisuutta.

Saatamme myös jakaa henkilötietosi:

-         Yritysperheemme jäsenille auttaaksemme heitä huomaamaan jaennakoimaan mahdollisia laittomia toimia ja tarjotaksemme yhteisiä palveluita(yhtiökumppanimme markkinoivat ainoastaan niille käyttäjille, jotka ovatkyseisiä palveluita pyytäneet);

-         Sopimuksen alla oleville palveluntarjoajille jotka auttavatyritystoiminnassamme, kuten petostutkimuksissa, laskujen keräämisessä,tilausten täyttämisessä, kuljetuksessa, AFFILIATE AND REWARDS PROGRAMS(yhteistyö- ja kannustinohjelmissa?) ja CO-BRANDED? Luottokorteissa;

-         Muille kolmansille osapuolille, joille erikseen pyydät meitälähettämään tietosi tai joista sinua erikseen tiedotetaan ja lupasi pyydetäänkäyttäessämme jotain tiettyä palvelua;

-         Viranomaisille tai muille valtion virkamiehille, vastatessammetodennettuun pyyntöön liittyen rikostutkimukseen tai oletettuun laittomaantoimintaan – jossa tapauksessa luovutamme nimen, paikkakunnan, puhelinnumeron,sähköpostiosoitteen, käyttäjätunnuksen käyttöhistorian, petosvalitukset jaostopyyntöhistorian; ja

Jos me laillisesti erottelemme liiketoimintamme osittain taikokonaan, tietosi voidaan siirtää erotetun liiketoiminnan mukana.

Evästeet

Käytämme “evästeitä” (pieniä kovalevylläsi olevia tiedostoja)tietyillä sivustomme sivuilla viitataksemme palvelimillamme varastoituuntietoon, kuten jäsenyksityiskohtiin ja mihin tahansa mieltymyksiin, tehdäksemmeselailukokemuksestasi paremman. Evästeitä käytetään myös jäljittämään käyttäjänkäyttäytymistä sivustoillamme analysointitarkoituksiin, jotta pystymmetarjoamaan asiakkaillemme parempaa palvelua. Kolmannen osapuolen viitteetsivustollamme, joko heidän nettisivustoltaan, jostain omalta linkiltään, taipainetusta URL:stä on tallennettu evästeitäkäyttäen, joka mahdollistaa meitä maksamaan mahdollisia palkkioitaviittauksesta, joka on tuonut sinut meidän sivustollemme. Evästeet tallennetaanpalvelinlokeihin ja niiden sisällöt on varastoitu sivuston tietokantaan.Selailukäytös, nimettömässä muodossa, voidaan antaa markkinointi- jatoimintohenkilökuntamme käyttöön ja välittää mille tahansaliiketoimintajoukolle joka haluaa parantaa palveluitamme. Emme profiloiyksittäisiä asiakkaita evästeitä käyttäen.

Joitain tärkeitä asioita jotka sinun olisi hyvä tietää evästeisiinliittyen:

-         Tarjoamme joitain ominaisuuksia jotka ovat tarjolla vainevästeiden käytön kautta;

-         Käytämme evästeitä helpottamaan tunnistuksessasi ja pitämään ylläsisään-kirjautumistilaasi;

-         Suurin osa evästeistä on istuntoevästeitä”, tarkoittaen että nekatoavat automaattisesti kovalevyltäsi istuntosi päättyessä;

-         Olet aina vapaa kieltäytymään evästeistämme jos selaimesi sensallii, vaikkakin kieltäytymisesi saattaa vaikuttaa sivustonkäyttömahdollisuuksiisi; ja

-         Jos tarjoamme jonkin kolmannen osapuolen sisältöjä sivustollamme,saatat kohdata hallintamme ulkopuolella olevia kolmannen osapuolen evästeitäjoillain nettisivustomme sivulla.

Peruutusohjeet

Jos haluat peruuttaa uutiskirjeemme voit yksinkertaisesti valitaperuutus-linkkiä jokaisen markkinointikirjeemme alareunasta ja tällöin oletkaikkien sähköpostiyhteydenottojemme ulkopuolella.

Kolmannet osapuolet

Ellei muuten sisältyen tähän Yksityisyyskäytäntöön, tämä dokumenttiviittaa ainoastaan sinulta keräämämme tiedon käyttöön ja luovuttamiseen. Emmekoskaan myy henkilötietoja tai jaa mitään henkilötietoja meihinliittymättömille kolmansille tahoille. Tiedoista kerätty data – ilmaistunalaajasti, ei-henkilökohtaisella tavalla – voidaan välittää kolmansilleosapuolille toisinaan palvellaksemme asiakkaitamme paremmin.

Linkit muihin nettisivustoihin

Sivustomme saattaa sisältää linkkejä muihin nettisivustoihin.Huomaa, että klikatessasi tällaista linkkiä, yhdistyt toiselle nettisivustolle.Suosittelemme vahvasti, että luet näiden linkkien nettisivustojenYksityisyyskäytännöt, sillä ne saattavat poiketa meidän käytännöistämme.Poistuessasi sivustoltamme ja siirryt toiselle sivustolle, emme voi ollavastuussa lähettämiesi tai antamiesi tietojesi yksityisyydestä taisuojauksesta.

Sivustomme oikeellisuus

Teemme kaikkemme varmistaaksemme sivustomme oikeellisuuden, sekäsen toiminnoissa että sen sisällössä. Mikäli huomaat mitään virheitä tailaiminlyöntejä, ole hyvä ja lähetä yksityiskohdat osoitteeseen: info@korutv.fi

Yksityisyyskäytäntömme muutokset

Pidätämme oikeuden muuttaa Yksityisyyskäytäntöämme silloin, kunliiketoimintamme muuttuu. Muutoksentekokohdat lähetetään sivustollemme.Tällaiset muutokset astuvat voimaan heti kun ne on lähetetty sivustollemme.

Yhteydenotot

Annat suostumuksesi tälle Yksityisyyskäytännölle käyttäessäsisivustoamme. Annat suostumuksesi tämän tiedon keräämiselle ja käytölle kutenkuvattu ylempänä. Jos sinulla on kysyttävää tästä Yksityisyyskäytännöstä taisivustostamme, ota yhteys info@korutv.fi Soitaasiakaspalveluun numeroon 010-804505 (ark. klo 10:30-13:00, puhelun hinta:8,35 snt/puh + 17,07  snt/min).